28 กุมภาพันธ์ 2556

ขั้นตอนการทำ


เตรียมอุปกรณ์

ตัดหลอดโดยแบ่งครึ่งด้านเดียววเป็นแนวตั้ง

พับหลอดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายข้าวต้มลูกโยน

เย็บหลอดแต่ละชิ้นติดกันให้เป็นรูปตามทีต้องการจำนวน 2 ชิ้น
นำทั้ง 2 ชิ้นมาเย็บประกบกัน


เย็บลูกปัดและดาวเพื่อเป็นสายห้อยด้านบนและด้านล่าง

จะได้โมบายหลอดที่สวยงาม สามารถใช้ตกแต่งและจำหน่ายได้

10 กุมภาพันธ์ 2556

3 กุมภาพันธ์ 2556

การทำโมบายหลอด


http://www.youtube.com/watch?v=_aOo6LGwkVI

รวมภาพกิจกรรม


วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์

หลอดสีต่างๆ
ตาปลอม
ลูกปัดสีต่างๆ

 

เข็มและด้ายกรรไกร
กระดิ่ง


จุดประสงค์1.  เพื่อออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เรื่อง โมบายหลอด หมุนติ้วปลิวลม

2.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เรื่อง โมบายหลอด หมุนติ้วปลิวลม

3.  เพื่อเผยแพพร่ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เรื่อง โมบายหลอด หมุนติ้วปลิวลม

2 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้จัดทำชื่อ-สกุล   นางสาวศิรินภา   ละออ
รหัสประจำตัว  19160
วัน เดือน ปีเกิด  10 มีนาคม พ.2538
สถานที่เกิด  อำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ติดต่อ   บ้านโพนทราย บ้านเลขที่ 147 หมู่ 14 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
..ที่จบการศึกษา
วุฒการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา
2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเมืองโพนทราย
มัธยมศึกษา ตอนต้น
2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ผลงานทางวิชาการ  กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2555

ผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล   นายพงศธร   จันทร์นี
รหัสประจำตัว  20737
วัน เดือน ปีเกิด  15 กุมภาพันธ์ พ.2538
สถานที่เกิด  อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร
สถานที่ติดต่อ   บ้านคำพรินทร์ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัตการศึกษา
ระดับการศึกษา
..ที่จบการศึกษา
วุฒการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา
2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านเปลือยคุรุสรรค์วิทยา
มัธยมศึกษา ตอนต้น
2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ผลงานทางวิชาการ  กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2555

ผู้จัดทำชื่อ-สกุล   นายศาสนพงศ์   วาสนาม
รหัสประจำตัว  19083
วัน เดือน ปีเกิด  10 ตุลาคม พ.2537
สถานที่เกิด  อำเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ติดต่อ   บ้านหมอตา บ้านเลขที่43 หมู่ 3 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
..ที่จบการศึกษา
วุฒการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา
2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านหมอตา
มัธยมศึกษา ตอนต้น
2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ผลงานทางวิชาการ  กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2555
ผู้จัดทำชื่อ-สกุล   นางสาวเวนิกา   โหน่งบึ้ง
รหัสประจำตัว  18682
วัน เดือน ปีเกิด  22 กรกฎาคม พ.2537
สถานที่เกิด  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ติดต่อ   บ้านสองชั้น บ้านเลขที่ 413 หมู่ 13 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
..ที่จบการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา
2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสองชั้น
มัธยมศึกษา ตอนต้น
2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ผลงานทางวิชาการ  กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2555


ผู้จัดทำ


ชื่อ-สกุล   นางสาวรุ่งนภา   ด้วงโพนทัน
รหัสประจำตัว  18625
วัน เดือน ปีเกิด  12 ตุลาคม พ.2537
สถานที่เกิด  อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร
สถานที่ติดต่อ   บ้านหนองโสน บ้านเลขที่ 69 หมู่ 12 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
..ที่จบการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา
2548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษา ตอนต้น
2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ผลงานทางวิชาการ  กรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2555